مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ASP.NET MVC

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی ASP.NET MVC مرکز کامپیوتر
ASP.NET MVC- یکشنبه - چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,400,000 تومان