مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

ICDL2 (Word, Excel, Access, Power Point)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی ICDL2 (Word, Excel, Access, Power Point) مرکز کامپیوتر
(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access-پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- جمعه 14-8
علیرضا بناء یزدی
شروع دوره:
1401/03/06
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,360,000 تومان
(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access-پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/27
روزهای برگزاری:
جمعه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
شناور
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان