لیست کلاس های دسته بندی ICDL2 (Word, Excel, Access, Power Point) مرکز کامپیوتر

1400/09/28

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access - يكشنبه-سه شنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/20

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/22

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- دوشنبه-چهارشنبه 18-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 18:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/19

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان

1400/09/25

(ICDL٢) Word,Excel, Powerpoint,Access- پنجشنبه و جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان