مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

Web Design Pack

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Web Design Pack مرکز کامپیوتر
Web Design Pack- یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,900,000 تومان
Web Design Pack- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,900,000 تومان
Web Design Pack- یکشنبه سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,900,000 تومان