لیست کلاس های دسته بندی ReactJS مرکز کامپیوتر

1400/09/25

ReactJS - پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,900,000 تومان