مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحی کاربردی وب سایت با Wordpress مرکز کامپیوتر
طراحی کاربردی وب سایت با  WordPress- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان