مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

Web Development (PHP – MY SQL)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Web Development (PHP – MY SQL) مرکز کامپیوتر
Web Development  (PHP – MY SQL)- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان