مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته) مرکز کامپیوتر
جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/10/02
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,300,000 تومان
جلوه های ویژه با نرم افزار After Effects (مقدماتی-پیشرفته)-پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/11/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,300,000 تومان