مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

نرم‌افزارهای اداری Word & Excel

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم‌افزارهای اداری Word & Excel مرکز کامپیوتر
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- شنبه-دوشنبه-چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL) يكشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 18:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان
نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/27
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان