لیست کلاس های دسته بندی نرم‌افزارهای اداری Word & Excel مرکز کامپیوتر

1400/09/28

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)-يكشنبه-سه شنبه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/09/13

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- شنبه دوشنبه چهارشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/09/18

نرم افزارهاي اداري (WORD & EXCEL)- پنج شنبه و جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان