مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

مبانی شبکه +Network

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی مبانی شبکه +Network مرکز کامپیوتر
مبانی شبکه های کامپیوتری  NETWORK +- یکشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان