مبانی شبکه +Network

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مبانی شبکه +Network مرکز کامپیوتر
مبانی شبکه های کامپیوتری  NETWORK + - شنبه دوشنبه 12-9
علي متين وفا
شروع دوره:
1403/05/20
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه: 1,200,000 تومان
مبانی شبکه های کامپیوتری  NETWORK + - یکشنبه سه شنبه ۲۰-۱۷
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/05/21
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه: 1,200,000 تومان