لیست کلاس های دسته بندی مبانی شبکه +Network مرکز کامپیوتر

1400/09/14

مبانی شبکه های کامپیوتری + NETWORK - یکشنبه- سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان