مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

MCSA Pack 2016

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی MCSA Pack 2016 مرکز کامپیوتر
MCSA Pack 2016- روزهای فرد 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه - پنج شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 5,500,000 تومان