مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

CCNA 200-301

کامپیوتر

 

 

لیست کلاس های دسته بندی CCNA 200-301 مرکز کامپیوتر
CCNA 200-301 - دوشنبه چهارشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/23
روزهای برگزاری:
دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,500,000 تومان