مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA مرکز کامپیوتر
مونتاژ و عیب‌یابی کامپیوتر‌های شخصی+COMPTIAA - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان