لیست کلاس های دسته بندی نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/09/21

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- یکشنبه-سه شنبه 12-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/09/20

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- شنبه - دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان

1400/09/25

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان