مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (مقدماتی)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- یکشنبه-سه شنبه 12-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/11/10
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 12:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)-شنبه-دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/11/09
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(مقدماتی)- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/11/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 600,000 تومان