لیست کلاس های دسته بندی نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(پیشرفته) مرکز کامپیوتر

1400/09/13

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (پیشرفته)- شنبه-دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان

1400/09/18

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (پیشرفته)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان