مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(پیشرفته)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP(پیشرفته) مرکز کامپیوتر
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (پیشرفته)-یکشنبه-سه شنبه 13-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/11/12
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان
نرم افزارگرافیک کامپیوتری PHOTOSHOP (پیشرفته)- شنبه-دوشنبه چهارشنبه 20-17
علیرضا وحیدی مطلق
شروع دوره:
1400/11/02
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان