لیست کلاس های دسته بندی گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR مرکز کامپیوتر

1400/09/25

گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 800,000 تومان