مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR مرکز کامپیوتر
گرافیک کامپیوتری با Adobe ILLUSTRATOR- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان