مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

نرم افزار طراحی COREL DRAW

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار طراحی COREL DRAW مرکز کامپیوتر
نرم افزار طراحی COREL DRAW - چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان