مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

صفحه آرايي با INDESIGN

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی صفحه آرايي با INDESIGN مرکز کامپیوتر
صفحه آرايي با INDESIGN - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1400/11/14
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان