مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

صفحه آرايي با INDESIGN

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی صفحه آرايي با INDESIGN مرکز کامپیوتر
صفحه آرايي با INDESIGN- چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان