مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

Excel(مقدماتی)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Excel(مقدماتی) مرکز کامپیوتر
نرم افزار EXCEL- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 520,000 تومان