مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تدوین فیلم با Adobe Premiere

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی تدوین فیلم با Adobe Premiere مرکز کامپیوتر
تدوین فیلم با Adobe Premiere- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/27
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان