لیست کلاس های دسته بندی نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/09/24

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)-دوشنبه - چهارشنبه 12-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

09:00 الی 12:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/09/21

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- یکشنبه-سه شنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان

1400/09/25

نقشه کشی با Auto Cad (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان