لیست کلاس های دسته بندی ٣D Max مقدماتی، پیشرفته مرکز کامپیوتر

1400/09/14

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته)- یکشنبه- سه شنبه 20-16

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - سه شنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان

1400/09/18

دوره جامع مدلسازی و ارائه سه بعدی 3D Max (مقدماتی – پیشرفته)- پنج شنبه 20-14 و جمعه 14-9

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه - جمعه

ساعات جلسات:

شناور

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان