مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

Revit Architecture

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Revit Architecture مرکز کامپیوتر
Revit Architecture- جمعه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/27
روزهای برگزاری:
جمعه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان