لیست کلاس های دسته بندی Revit Architecture مرکز کامپیوتر

1400/07/30

Revit Architecture- جمعه 14-8

علیرضا وحیدی مطلق

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان