لیست کلاس های دسته بندی Revit Architecture مرکز کامپیوتر

1400/09/22

Revit Architecture- دوشنبه- چهارشنبه 20-17

سام آذرعسگری

روزهای برگزاری:

دوشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان

1400/10/03

Revit Architecture- جمعه 14-8

علیرضا وحیدی مطلق

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان