مدل سازی در معماری با Rhino

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی مدل سازی در معماری با Rhino مرکز کامپیوتر
مدل سازی در معماری با Rhino- یکشنبه سه شنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/04/17
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه: 2,730,000 تومان