مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

مدل سازی در معماری با Rhino

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی مدل سازی در معماری با Rhino مرکز کامپیوتر
مدل سازی در معماری با Rhino - یکشنبه چهارشنبه 20-16
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - چهارشنبه
ساعات جلسات:
16:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان