لیست کلاس های دسته بندی مدل سازی در معماری با Rhino مرکز کامپیوتر

1400/08/05

مدل سازی در معماری با Rhino

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

یکشنبه - چهارشنبه

ساعات جلسات:

16:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان