مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

Post Production

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Post Production مرکز کامپیوتر
Post Production- چهارشنبه 14-9
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
09:00 الی 13:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان