مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

Sketchup

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی Sketchup مرکز کامپیوتر
Sketchup-چهارشنبه 20-15
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/25
روزهای برگزاری:
چهارشنبه
ساعات جلسات:
15:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 750,000 تومان