لیست کلاس های دسته بندی Sketchup مرکز کامپیوتر

1400/08/05

Sketchup

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

15:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 500,000 تومان