مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

آنالیز آماری با SPSS

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی آنالیز آماری با SPSS مرکز کامپیوتر
آنالیز آماری با SPSS- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,600,000 تومان