لیست کلاس های دسته بندی آنالیز آماری با SPSS مرکز کامپیوتر

1400/09/27

آنالیز آماری با SPSS - شنبه- دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,150,000 تومان