لیست کلاس های دسته بندی تحلیل آماری با R مرکز کامپیوتر

1400/09/18

تحلیل آماری با R- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,300,000 تومان