مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تحلیل آماری با R

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی تحلیل آماری با R مرکز کامپیوتر
تحلیل آماری با R- پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان