نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III

کامپیوترلیست کلاس های دسته بندی نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با Comfar III مرکز کامپیوتر
نرم افزار ارزیابی پروژه های اقتصادی با  Comfar III - شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1403/02/01
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,730,000 تومان