لیست کلاس های دسته بندی مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel مرکز کامپیوتر

1400/10/03

مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار Lisrel- جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان