مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

نرم افزار Arc GIS (پیشرفته)

کامپیوتر