لیست کلاس های دسته بندی کنترل پروژه با MS Project مرکز کامپیوتر

1400/09/13

کنترل پروژه با MS Project- شنبه -دوشنبه 20-17

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 850,000 تومان