مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

کنترل پروژه با MS Project

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی کنترل پروژه با MS Project مرکز کامپیوتر
کنترل پروژه با MS Project- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان