لیست کلاس های دسته بندی مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6) مرکز کامپیوتر

1400/09/18

مدیریت و کنترل پروژه با PRIMAVERA (P6)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان