لیست کلاس های دسته بندی کاربرد Excel در حسابداری مرکز کامپیوتر

1400/09/13

کاربرد Excel در حسابداری

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 650,000 تومان