مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

کاربرد Excel در حسابداری

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی کاربرد Excel در حسابداری مرکز کامپیوتر
کاربرد Excel در حسابداری- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان