مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7 مرکز کامپیوتر
اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7- پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,400,000 تومان