لیست کلاس های دسته بندی اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7 مرکز کامپیوتر

1400/09/18

اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 7- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,000,000 تومان