مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر
طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش  SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 3,950,000 تومان