لیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر

1400/09/18

طراحی و محاسبات سازه هاي ساختماني با آموزش SAFE, ETABS (دفترچه محاسبات)- پنج شنبه 20-14

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 3,000,000 تومان