لیست کلاس های دسته بندی متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار) مرکز کامپیوتر

1400/09/19

متره و برآورد و تنظيم صورت وضعيت (کار با نرم افزار)-جمعه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

جمعه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,750,000 تومان