مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap مرکز کامپیوتر
تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,250,000 تومان