لیست کلاس های دسته بندی تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap مرکز کامپیوتر

1400/09/20

تحلیل دینامیکی سازه های با Etabs, Sap

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان