مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با SAFE , SAP (دفترچه محاسبات)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با SAFE , SAP (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر
طراحی و  محاسبات سازه هاي صنعتی با آموزش  SAFE  ,  SAP (دفترچه محاسبات) پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,700,000 تومان