لیست کلاس های دسته بندی طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با SAFE , SAP (دفترچه محاسبات) مرکز کامپیوتر

1400/09/18

طراحی و محاسبات سازه هاي صنعتی با آموزش SAFE , SAP (دفترچه محاسبات)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان