لیست کلاس های دسته بندی مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی) مرکز کامپیوتر

1400/09/25

مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)- پنج شنبه 14-8

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان