مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی مدل سازي و تحليل باSolid Works (مقدماتی) مرکز کامپیوتر
مدل سازي و تحليل باSolid Works  (مقدماتی)-يكشنبه سه شنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان