مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

بانک اطلاعاتی ACCESS

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی بانک اطلاعاتی ACCESS مرکز کامپیوتر
بانک اطلاعاتی ACCESS شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 700,000 تومان