مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS مرکز کامپیوتر
تحليل و آناليز  با نرم افزار ABAQUS- شنبه دوشنبه 20-17
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/21
روزهای برگزاری:
شنبه - دوشنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,700,000 تومان