لیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS مرکز کامپیوتر

1400/09/13

تحليل و آناليز با نرم افزار ABAQUS (مقدماتی)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان