مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی تحليل و آناليز با نرم افزار ANSYS مرکز کامپیوتر
تحليل و آناليز با نرم افزار  ANSYS
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/22
روزهای برگزاری:
یکشنبه - سه شنبه
ساعات جلسات:
17:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 2,000,000 تومان