لیست کلاس های دسته بندی نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح مرکز کامپیوتر

1400/09/17

نرم افزار CATIA (Level 2) مدلسازي سطوح

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

چهارشنبه

ساعات جلسات:

14:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,200,000 تومان