لیست کلاس های دسته بندی طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite مرکز کامپیوتر

1400/09/13

طراحی مخازن تحت فشار به همراه نرم افزار PV Elite

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

شنبه - دوشنبه

ساعات جلسات:

17:00 الی 20:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 900,000 تومان