مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی دوره كاربردي طراحي Piping ( تئوری Piping) مرکز کامپیوتر
دوره كاربردي طراحي  Piping ( تئوری Piping) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان