مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

طراحي Piping با نرم افزار PDMS

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی طراحي Piping با نرم افزار PDMS مرکز کامپیوتر
طراحي Piping  با نرم افزار PDMS - پنج شنبه 14-8
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
08:00 الی 14:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان