لیست کلاس های دسته بندی شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (مقدماتي) مرکز کامپیوتر

1400/09/18

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS (مقدماتي)

اساتید جهاد دانشگاهی تهران

روزهای برگزاری:

پنج شنبه

ساعات جلسات:

08:00 الی 14:00

هزینه شرکت در دوره:‌ 1,100,000 تومان