مهارتهای خود را با آموزشهای سازمان جهاد دانشگاهی تهران ارتقا دهید

شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (مقدماتي)

کامپیوتر

لیست کلاس های دسته بندی شبيه سازي فرآيندها با استفاده از HYSYS (مقدماتي) مرکز کامپیوتر
شبيه سازي فرآيندها با استفاده از نرم افزار HYSYS  (مقدماتي) - پنج شنبه 20-14
اساتید جهاد دانشگاهی تهران
شروع دوره:
1401/03/26
روزهای برگزاری:
پنج شنبه
ساعات جلسات:
14:00 الی 20:00
هزینه شرکت در دوره:‌ 1,500,000 تومان